Reklamacija

 Osnovnim  informacijama  preduzeće “ MAJOLI“ upoznaje svoje  kupce  sa :

 1. Tehničkim uputstvom za upotrebu guma ,
 2. Pravu na  reklamaciju  i  uslovima  za  ostvarenje  reklamacije  i
 3. Postupku  rešavanja  reklamacije
 4. Reklamacioni  list - obrazac
1. TEHNIČKO  UPUTSTVO  ZA  UPOTREBU  GUMA 

Prilikom  kupovine  gume/a  odabrati  propisanu  dimenzijun  i  tip  gume .
Montažu  i  demontažu izvršiti  isključivo  u servisu  koji  poseduje  adekvatnu  opremu  i  stručno  osposobljena  lica.
Gume  se  montiraju  na  neoštećene  i  iste  naplatke.
O održavanju  pritiska  u  gumama brine  kupac  , po  instrukciji  dobijenoj  od  strane  prodavca. Pritisak  u gumama  kontrolisati pre  eksplatacije  gume.
Neadekvatan  pritisak  u  gumama smanjuje  eksplatacioni  vek  gume.
Guma se  montira  isključivo  na  tehnički  ispravno  vozilo.

2. PRAVO  NA  REKLAMACIJU  I  USLOVI  ZA  OSTVARENJE  REKLAMACIJE

Pravo  na  reklamciju  proizvoda  imaju  svi  kupci (pravna  i  fizička  lica), koji  su  izvršili  kupovinu  nekog  od  navedenih  brendova.

USLOVI  POD  KOJIMA  KUPAC  POKREĆE  POSTUPAK  REKLAMACIJE :

 1. Dostavljanje reklamiranog  proizvoda  prodavcu .
 2. Dostavljanje  overenog  garantnog  lista  od  strane  prodavca, originalnog  računa  o  kupovini  gume/a.
 3. Dostavljanje  uredno  i  tačno  popunjenog  zahteva  za  reklamaciju  guma .
  Zahtev  podnosi  ovlašćeno  lice  kupca.
  Podnošenjem  zahteva  za  reklamaciju od  strane  kupca  ili  ovlašćenog  lica  kupca  počinje reklamacioni  postupak.
 4. Zahtev  za  reklamaciju  se  podnosi  u  dva  primerka , po  jedan  kupcu  i  prodavcu.

USLOVI KADA KUPAC NE MOŽE POKRENUTI REKLAMACIJU

Kupac  ne  može  pokrenuti  reklamaciju  u  sledećim  slučajevima:

 1. Ako  je  istekao  garantni  rok  gume.
 2. Ako  kupac  uz  reklamiranu  gumu  ne  priloži  račun  i  overeni  garantni  list.
 3. Ako  nisu  poštovani  tehnički  uslovi  eksploatacije gume ( adekvatan pritisak  u  pneumatiku-gumi, tehnička neispravnost  vozila, veće opterećenje  vozila  od  dozvoljenog, upotreba  gume  u  neadekvatnim  uslovima eksploatacije).
 4. Ako  su  na  gumi  vidljiva  bilo  kakva mehanička  oštećenja izazvana  neadekvatnom  eksploatacijom ili  eksploatacjijom  u  neadekvatnim  uslovima.
 5. Ako  je  montaža  ili  demontaža  gume  izvršena u  ili  van  servisa i pri  montaži  je  nastaqlo  oštećenje gume.
 6. Ako  je  guma  doradjivana  na  bilo  koji  način.
 7. Ako guma  izaziva  smetnje  u  vožnji, kada  je  dubina  šare gazećeg  sloja pohabana  više  od  10% od originalne  dubine  šare nove gume.
 8. Ako  su  se  na  boku  gume  pojavila  ispupčenja, valovitost  ili  bilo  koja druga  oštećenja, a guma  je  pohabana više  od  10% od originalne  dubine  šare nove  gume .
 9. Ako  je  na  gumi  izbrisan: serijski  broj, datum  proizvodnje i serijska  oznaka  gume  i / ili  DOT .
 10.   Ako  je  nova  guma , ili demontirana  guma bila neadekvatno uskladištena, ili  su  je bila u kontaktu  sa  uljanim  materijama i drugim agresivnim  materijama.
 11.   Ako  je  guma  oštećena  upotrebom  na  neadekvatnom  vozilu, uključujući  i  pogrešno  postavljanje  po  uglu.
 12.  Ako guma/e nisu skinute  na  vreme, nakon  poja ve  defekta, ili  usled  habanja.
 13.  Ako  je  na  gumi  dubina  šare u trenutku  pokretanja  reklamacije manja  od  zakonskog  minimuma.
 14.  Ako je  guma/e koja  je  predmet  reklamacije  isporučena  prodavcu  bez  uredno  i  tačno  popunjenog  i  overenog  reklamacionog  lista.
3. POSTUPAK REŠAVANJA REKLAMACIJE

Reklamacioni  postupak  se  pokreće  podnošenjem  overenog  zahteva  za  reklamaciju koji  se  dostavlja  prodavcu .

Kupac uz  zahtev  za  reklamaciju  dostavlja  prodavcu :

 1. Reklmacioni  list – overen  od  strane  kupca  ili  ovlašćenog  lica  kupca,
 2. Garantni  list  overen od  strane  prodavca i
 3. Kopiju  računa .

O zahtevu za reklamaciju odlučuje stručno lice prodavca, ili lice po ovlašćenju prodavca.
U roku od 45 dana se rešava reklamacioni zahtev kupca.

Prihvatanjem reklamacije u celosti  vrši  se  obeštećenje  kupca novim  proizvodom .  Delimično  prihvatanje  reklamacionog  zahteva  podrazumeva  isplatu  u procentualnoj vrednosti amortizovanog dela  vrednosti  gume, koji  se  utvrdjuje  na  osnovu  dubine  šare.
Guma  koje  je  bila  predmet  reklamacionog  postupka ,    koji  je  pozitivno  rešen  po  kupca  postaje  vlasništvo  prodavca.
Guma  koja  je  bila  predmet  reklamacionog  postupka, koji  je  negativno  rešen po  kupca, vraća  se  kupcu sa  mestom  preuzimanja u magacinu  prodavca  ili  na  mestu  koje  prodavac odredi.

4. REKLAMACIONI LIST
Garantni list
Mozete pogledati (download) "REKLAMACIONI ZAPISNIK" u "PDF" i "DOCX" formatu: